Regulamin

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologicznego Estetican Grażyna Kabala i Estetican S.C. G. Kabala, A. Kabala
§1

Klienci gabinetu kosmetologicznego Estetican, są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 
Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetologicznego Estetican, oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Wszelkie usługi świadczone przez gabinet kosmetologiczny Estetican są wykonywane zgodnie z zasadami poniższego regulaminu. Jest on dostępny na stronie www.estetican.pl oraz na żądanie klienta w gabinecie.

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinetach i na stronie www.estetican.pl

§2

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
 
Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 
W gabinecie kosmetologicznym Estetican mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy gabinetu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 
Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu.
Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
 
W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.
§3

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń poza zabiegowych.
 
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
 
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
 
Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 
Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 
Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 
Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 
Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetologicznego Estetican za przeprowadzony zabieg.
 
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 
Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 
Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 
Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 
Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 
Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§4

Na terenie całego gabinetu kosmetologicznego Estetican obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren gabinetu
 
W gabinecie kosmetologicznego Estetican podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 
W gabinecie kosmetycznym obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych.
 
W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetologa wykonującego zabieg.
 
Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującego zabieg kosmetologa. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta. W tej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie należy wykonać połączenie telefoniczne do dzwoniącej osoby.
 
§5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie.
 
Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie ulotkami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.
 
Karnety są ważne 3, 6, 12 lub 15 miesięcy, zgodnie z promocją obowiązującą na portalu Groupon. Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest ważna 12 miesięcy i jest liczona od momentu pierwszej zrealizowanej wizyty klienta. Natomiast ważność karnetów zakupionych na portalu Groupon lub innych portalach promocyjnych do terminu widniejącego na kuponie.Do karnetów depilacji laserowej zakupionych w gabinecie oraz na portalu zakupowym, obowiązuje każdorazowo dopłata w wysokości 99 zł za rozszerzenie okolic do bikini pełnego.
  
Wizytę należy odwołać/przełożyć (telefonicznie, mailowo lub sms) co najmniej 24h przed zabiegiem. W przypadku, nieodwołania wizyty, zabiegi na które był zarezerwowany termin – przepadają. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numery: 517 932 450, 665 673 970, 503 753 298 (Estetican ul. Andersa 23, 00-159 Warszawa). W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: andersa@estetican.pl .
Nieskuteczne próby nie będą uznane.
  
Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie, klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu gabinetu i spóźnienia się klienta powyżej 15 minut gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 
W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 
Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

§6

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej lub na adres
e-mai:andersa@estetican.pl. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.
 
Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Gabinet Estetican dopuszcza możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne zabiegi z oferty Estetican Gabinet Kosmetologiczny, na bon kwotowy. Podczas zamiany brane są pod uwagę ceny obowiązujące wówczas w cenniku Gabinetu Estetican. Przy zamianie wykupionych zabiegów na zabiegi droższe Pacjent zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę. W przypadku zamiany na zabiegi, na urządzeniu tańszym Gabinet Estetican nie zwraca różnicy w cenie.

W przypadku płatności na portalu promocyjnym, wtedy płatność uzyskuje się w formie przelewu na konto przez owy portal promocyjny
 
§7

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.